Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího, kterým je společnost Pehantia s.r.o., se sídlem Servítky 853, 696 32 Ždánice, IČ: 06289207, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C101196 (dále jen prodávající).

Tyto obchodní podmínky v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti vznikající mezi prodávajícím (Pehantia s.r.o.) a kupujícím. 

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Označení produktu nebo služby, popis jeho vlastností a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je uvedeno na vybrané webové stránce prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH.

Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu nebo službě, ceně včetně daní a poplatků a způsobu úhrady kupní ceny. U online kurzů náklady na dodání účtovány nejsou. 

Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky. Objednávka je potvrzena zákazníkem kliknutím na tlačítko „Odeslat “. Tímto momentem vznikají mezi zákazníkem a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Podmínkou platnosti objednávky pro kupujícího je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. V případě kupujících, kteří jsou fyzickými osobami zejména uvedení jména a příjmení kupujícího, kontaktního emailu a telefonu, v případě právnické osoby uvedení obchodní firmy kupujícího, IČO, adresa sídla a kontaktů, aby mohl být kupující v případě jakýchkoliv problémů kontaktován. Kupující je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje v objednávce.

Smlouva a související daňový doklad bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

Prodávající je povinen poskytnout či dodat zboží/službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

V případě webinářů a kurzů je registrace účastníka (kupujícího) závazně potvrzena až v okamžiku připsání platby na účet prodávajícího. Pokud nebude platba na účet prodávajícího připsána před začátkem kurzu, kupujícímu nebude umožněn vstup do tohoto kurzu.

Platební podmínky

Prodávající vystaví na základě plateb prováděných a plynoucích ze smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení produktu či služby. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

Úhradu za nákup služeb může kupující provést následujícími způsoby:

na základě zálohové faktury
platební kartou online

V případě platby zálohovou fakturou bude do 24 hodin odeslána na emailovou adresu uvedenou v objednávce. Splatnost takovéto faktury je do 5 dnů od vystavení. Nejpozději je však úhradu nutné provést den před konáním webináře či kurzu. Pokud nebude poplatek do této doby připsán, může být vaše registrace ze strany prodávajícího stornována. 

Zákazník je povinen uhradit cenu a při platbě správně uvést variabilní symbol platby, jinak prodávající nemusí být schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

Závazek zákazníka uhradit cenu za produkt či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Dodací podmínky

U online kurzů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.

Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny.

Ochrana autorských práv

Přístupové údaje k online produktům či na určenou URL adresu jsou určeny pouze pro  osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou. Webinář či kurz a materiály na nich poskytnuté, podléhají právní ochraně na základě autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno a je trestné. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Rozhodne-li se zákazník pro odstoupení ve čtrnáctidenní lhůtě, je potřeba dodržet tyto uvedené podmínky:

Nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
Zákazník zašle dopis či jiné oznámení, ve kterém oznámí odstoupení od smlouvy, uvede své údaje (jméno a příjmení, email a telefon), oznámí, od které koupě produktu odstupuje, uvede datum objednání, oznámení podepíše (pokud se jedná o listinnou podobu) a zašle na emailovou adresu info@petrhandlir.cz, případně na adresu sídla prodávajícího.

V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.

Odstoupení ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny více jak 10 dnů po době splatnosti
porušení povinností na ochranu autorského práva ze strany zákazníka

Reklamace

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

V případě, že zakoupená věc či služba není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu tento nedostatek uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

Pro reklamaci využijte emailovou adresu info@petrhandlir.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.

Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady,  přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné, lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

Prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit. Vzdělávací kurzy obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž neodpovídá za úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Prodávající informuje kupujícího, který vystupuje vůči prodávajícímu jako spotřebitel, o možnosti řešení případného sporu mimosoudním způsobem. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, na kterou má kupující (spotřebitel), právo se kdykoliv obrátit.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vykonává Česká obchodní inspekce, další informace jsou k dispozici na internetových stránkách www.coi.cz.

Odpovědnost

Vstupem do webináře či kurzu rozumíte, že jakékoli použití informací z těchto kurzů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve vašich rukách a společnost Pehantia s.r.o. ani autor Petr Handlíř za ně nenese žádnou zodpovědnost.

Veškeré informace poskytnuté na kurzech vychází pouze z vlastních zkušeností autora.

Zároveň prohlašujete, že po celou dobu trvání webináře či kurzu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a rozhodování. Váš úspěch závisí jak na znalostech získaných v kurzu, ale také na faktorech, které nemůže prodávající ovlivnit, jako např. Vaše dovednosti, možnosti, znalosti, schopnosti, situace na trhu, obchodní znalosti, zdravotní stav, apod.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Vyplněním formuláře o stažení ebooku, či závazné objednávky webináře či kurzu v rámci stránek online.petrhandlir.cz, kupující, který je fyzickou osobou, dává prodávajícímu souhlas ke zpracování, tj. zejména ke shromažďování a archivování svých osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech za účelem obchodního a marketingového využití, zejména pak za účelem realizace práv a povinností práv z kupní smlouvy, a to v rozsahu: jméno a příjmení, emailová adresa, telefonní kontakt.

Osobní údaje budou prodávajícím zpracovávány na dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě.

Kupující je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Kupující je povinen při změně svých osobních údajů neprodleně informovat prodávajícího o těchto změnách.

Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího, který je fyzickou osobou, odstranit z databáze. Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků prodávající nepředává žádné další osobě.

Požádá-li kupující prodávajícího o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zasílání obchodních sdělení

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Pokud se zasíláním kupující nesouhlasí, může to kdykoliv oznámit. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

Cookies

Společnost Pehantia s.r.o. používá cookies k tomu, aby mohla sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.dubna 2020.