Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího, kterým je společnost Pehantia s.r.o., se sídlem Servítky 853, 696 32 Ždánice, IČ: 06289207, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C101196 (dále jen prodávající).

Tyto obchodní podmínky v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti vznikající mezi prodávajícím (Pehantia s.r.o.) a kupujícím.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Označení produktu nebo služby, popis jeho vlastností a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedeno na vybrané webové stránce prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH.

Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu nebo službě, ceně včetně daní a poplatků a způsobu úhrady kupní ceny. U online kurzů náklady na dodání účtovány nejsou.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky. Objednávka je potvrzena zákazníkem kliknutím na tlačítko „Odeslat “. Tímto momentem vznikají mezi zákazníkem a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Podmínkou platnosti objednávky pro kupujícího je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. V případě kupujících, kteří jsou fyzickými osobami zejména uvedení jména a příjmení kupujícího, kontaktního emailu a telefonu, v případě právnické osoby uvedení obchodní firmy kupujícího, IČO, adresa sídla a kontaktů, aby mohl být kupující v případě jakýchkoliv problémů kontaktován. Kupující je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje v objednávce.

Smlouva a související daňový doklad bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

Prodávající je povinen poskytnout či dodat zboží/službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

V případě webinářů a kurzů je registrace účastníka (kupujícího) závazně potvrzena až v okamžiku připsání platby na účet prodávajícího. Pokud nebude platba na účet prodávajícího připsána před začátkem kurzu, kupujícímu nebude umožněn vstup do tohoto kurzu.

Platební podmínky

Prodávající vystaví na základě plateb prováděných a plynoucích ze smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení produktu či služby. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

Úhradu za nákup služeb může kupující provést následujícími způsoby:

- na základě zálohové faktury bankovním převodem,
- platební kartou
- nebo online bankovním převodem.

V případě platby zálohovou fakturou bude do 24 hodin odeslána na emailovou adresu uvedenou v objednávce. Splatnost takovéto faktury je do 5 dnů od vystavení. Nejpozději je však úhradu nutné provést den před konáním webináře či kurzu. Pokud nebude poplatek do této doby připsán, může být vaše registrace ze strany prodávajícího stornována.

Zákazník je povinen uhradit cenu a při platbě správně uvést variabilní symbol platby, jinak prodávající nemusí být schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

Závazek zákazníka uhradit cenu za produkt či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Dodací podmínky

U online kurzů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.

Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny.

V případě online školení poskytne prodejce záznam ze školení kupujícímu po dobu 2 měsíců od vysílání.

V případě online kurzu poskytne prodejce přístup do kurzu kupujícímu na dobu 6 měsíců od zaplacení.

Ochrana autorských práv

Přístupové údaje k online produktům či na určenou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou. Webinář či kurz a materiály na nich poskytnuté, podléhají právní ochraně na základě autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno a je trestné. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Rozhodne-li se zákazník pro odstoupení ve čtrnáctidenní lhůtě, je potřeba dodržet tyto uvedené podmínky:

Nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
Zákazník zašle dopis či jiné oznámení, ve kterém oznámí odstoupení od smlouvy, uvede své údaje (jméno a příjmení, email a telefon), oznámí, od které koupě produktu odstupuje, uvede datum objednání, oznámení podepíše (pokud se jedná o listinnou podobu) a zašle na emailovou adresu info@petrhandlir.cz, případně na adresu sídla prodávajícího.
V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.

Odstoupení ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny více jak 10 dnů po době splatnosti
porušení povinností na ochranu autorského práva ze strany zákazníka.

Reklamace

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

V případě, že zakoupená věc či služba není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu tento nedostatek uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

Pro reklamaci využijte emailovou adresu info@petrhandlir.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.

Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné, lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

Prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit. Vzdělávací kurzy obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž neodpovídá za úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
Prodávající informuje kupujícího, který vystupuje vůči prodávajícímu jako spotřebitel, o možnosti řešení případného sporu mimosoudním způsobem. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, na kterou má kupující (spotřebitel), právo se kdykoliv obrátit.
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vykonává Česká obchodní inspekce, další informace jsou k dispozici na internetových stránkách www.coi.cz.

Odpovědnost

Vstupem do webináře či kurzu rozumíte, že jakékoli použití informací z těchto kurzů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve vašich rukách a společnost Pehantia s.r.o. ani autor Petr Handlíř za ně nenese žádnou zodpovědnost.

Veškeré informace poskytnuté na kurzech vychází pouze z vlastních zkušeností autora.

Zároveň prohlašujete, že po celou dobu trvání webináře či kurzu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a rozhodování. Váš úspěch závisí jak na znalostech získaných v kurzu, ale také na faktorech, které nemůže prodávající ovlivnit, jako např. Vaše dovednosti, možnosti, znalosti, schopnosti, situace na trhu, obchodní znalosti, zdravotní stav, apod.

Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPŮSOBU A ROZSAHU ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679/EU (GDPR)

Pehantia s.r.o., se sídlem Servítky 853, 696 32 Ždánice, IČO: 06289207, zapsaná v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 101196 zpracovává Vaše osobní údaje.

Účely zpracování

Vaše osobní údaje společnost Pehantia s.r.o. zpracovává jako správce pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:

 • plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm b) GDPR
 • marketing – na základě Vašeho odvolatelného souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, tj. zejména nabízení služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, službách a jiných aktivitách, včetně přímého marketingu prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti
 • vedení uživatelského účtu na základě Vašeho odvolatelného souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR
 • vedení účetnictví – jste-li zákazník, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů
 • fotografická dokumentace, reference, živé akce, workshopy – na základě vašeho souhlasu můžeme využít vaše fotografie, reference, zpětné vazby apod., a to do doby, dokud souhlas neodvoláte

Zpracovávané údaje

 • jméno a příjmení
 • název obchodní firmy, IČ, sídlo společnosti
 • emailová adresa
 • telefonní číslo
 • fakturační údaje

Forma zpracování – osobní údaje bude společnost Pehantia s.r.o. zpracovávat v elektronické podobě.

Cookies

Společnost Pehantia s.r.o. používá cookies k tomu, aby mohla sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

Předání osobních údajů třetím stranám

Zpracování osobních údajů je prováděno společností Pehantia s.r.o. a mají k nim přístup zaměstnanci firmy. Pro zajištění operací, které není schopna zajistit společnost Pehantia vlastnými službami, využívá tyto další zpracovatele, případně aplikace:

 • Google Analytics
 • Facebook Pixel
 • Mioweb
 • SmartEmailing
 • FAPI

Zpracování osobních údajů mimo ČR

Vaše osobní údaje jsou zpracovány výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Délka zpracování

Délka zpracování
Osobní údaje budou na základě uděleného souhlasu společností Pehantia s.r.o. zpracovávány po dobu neurčitou, a to do odvolání souhlasu.

Zrušení udělení souhlasu

Kupující může souhlas s uchováváním a zpracováváním výše uvedených osobních údajů, nebo se zasíláním obchodních sdělení kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle společnosti zprávu na adresu info@petrhandlir.cz, případně při zpracování osobních údajů pro účely marketingu využije odkaz pro odhlášení ze zasílání obchodních sdělení umístěný v každém obdrženém emailu.

V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:

Právo na přístup k osobním údajům u společnosti Pehantia s.r.o.. Můžete kdykoliv požádat o potvrzení společnosti Pehantia s.r.o., zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud ano, tak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, jestli máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku a odkud osobní údaje byly získány. Také máte právo na základě požadavku na získání kopie Vašich osobních údajů, první poskytnutí je zdarma, za další může společnost Pehantia s.r.o. požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu či doplnění osobních údajů. Můžete kdykoliv požádat společnost Pehantia s.r.o. o opravu či doplnění osobních údajů, pokud byly nebo jsou nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz osobních údajů. Společnost Pehantia s.r.o. musí vymazat Vaše osobní údaje, pokud už nejsou potřebné pro účely, kvůli kterým byly shromážděny nebo zpracovány, nebo pokud odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování, nebo neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, zpracování je protiprávní nebo to ukládá zákonná povinnost.
V některých případech je společnost Pehantia s.r.o. vázána zákonnou povinností a musí evidovat vystavené daňové doklady po dobu stanovenou zákonem. V takovém případě smaže všechny osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu budete informováni na e-mailem.

Právo na omezení zpracování osobních údajů. V případě, že popíráte přesnost osobních údajů, zpracování je protiprávní, ale na místo výmazu osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, společnost Pehantia s.r.o. již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano nebo jste vznesli námitku proti zpracování dle čl. 1.6. písm. f), společnost Pehantia s.r.o. může mít osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je povoleno pouze s Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo na přenositelnost údajů. Máte právo získat Vaše osobní údaje, které jste poskytli společnosti Pehantia s.r.o. se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, údaje jsou předávány ve strojově čitelné podobě, a je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby společnost Pehantia s.r.o. tyto údaje předala jinému správci.

Právo vznést námitku proti zpravování osobních údajů. Můžete u společnosti Pehantia s.r.o. podat písemnou nebo elektronickou námitku proti zpracování svých osobních údajů, čímž zajistíte, že společnost Pehantia s.r.o. osobní údaje dále nezpracovává, pokud však neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

Veškerá svá práva stanovená výše můžete uplatnit u společnosti Pehantia s.r.o. buďto písemnou formou doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho sídla, nebo elektronickou formou na e-mailové adrese info@petrhandlir.cz, případně telefonicky na čísle: +420 776 801 399.

Také máte právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

Mlčenlivost

Společnost Pehantia s.r.o. ujišťuje, že její zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto podmínky a informace nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2020.