Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPŮSOBU A ROZSAHU ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679/EU (GDPR)

Pehantia s.r.o., se sídlem Servítky 853, 696 32 Ždánice, IČO: 06289207, zapsaná v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 101196 zpracovává Vaše osobní údaje.

Účely zpracování

Vaše osobní údaje společnost Pehantia s.r.o. zpracovává jako správce pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:

plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
marketing – na základě Vašeho odvolatelného souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, tj. zejména nabízení služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, službách a jiných aktivitách, včetně přímého marketingu prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti
vedení uživatelského účtu na základě Vašeho odvolatelného souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR
vedení účetnictví - jste-li zákazník, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů
fotografická dokumentace, reference, živé akce, workshopy - na základě vašeho souhlasu můžeme využít vaše fotografie, reference, zpětné vazby apod., a to do doby, dokud souhlas neodvoláte

Zpracovávané údaje:

jméno a příjmení
název obchodní firmy, IČ, sídlo společnosti
emailová adresa
telefonní číslo
fakturační údaje

Forma zpracování - osobní údaje bude společnost Pehantia s.r.o. zpracovávat v elektronické podobě.

Předání osobních údajů třetím stranám

Zpracování osobních údajů je prováděno společností Pehantia s.r.o. a mají k nim přístup zaměstnanci firmy. Pro zajištění operací, které není schopna zajistit společnost Pehantia vlastnými službami, využívá tyto další zpracovatele, případně aplikace:

Google Analytics
Facebook Pixel
Mioweb
SmartEmailing
FAPI

Zpracování osobních údajů mimo ČR

Vaše osobní údaje jsou zpracovány výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Délka zpracování

Osobní údaje budou na základě uděleného souhlasu společností Pehantia s.r.o. zpracovávány po dobu neurčitou, a to do odvolání souhlasu.

Zrušení udělení souhlasu

Kupující může souhlas s uchováváním a zpracováváním výše uvedených osobních údajů, nebo se zasíláním obchodních sdělení kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle společnosti zprávu na adresu info@petrhandlir.cz, případně při zpracování osobních údajů pro účely marketingu využije odkaz pro odhlášení ze zasílání obchodních sdělení umístěný v každém obdrženém emailu.

V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:

Právo na přístup k osobním údajům u společnosti Pehantia s.r.o.. Můžete kdykoliv požádat o potvrzení společnosti Pehantia s.r.o., zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud ano, tak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, jestli máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku a odkud osobní údaje byly získány. Také máte právo na základě požadavku na získání kopie Vašich osobních údajů, první poskytnutí je zdarma, za další může společnost Pehantia s.r.o. požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu či doplnění osobních údajů. Můžete kdykoliv požádat společnost Pehantia s.r.o. o opravu či doplnění osobních údajů, pokud byly nebo jsou nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz osobních údajů. Společnost Pehantia s.r.o. musí vymazat Vaše osobní údaje, pokud už nejsou potřebné pro účely, kvůli kterým byly shromážděny nebo zpracovány, nebo pokud odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování, nebo neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, zpracování je protiprávní nebo to ukládá zákonná povinnost.

V některých případech je společnost Pehantia s.r.o. vázána zákonnou povinností a musí evidovat vystavené daňové doklady po dobu stanovenou zákonem. V takovém případě  smaže všechny osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu budete informováni na e-mailem.

Právo na omezení zpracování osobních údajů. V případě, že popíráte přesnost osobních údajů, zpracování je protiprávní, ale na místo výmazu osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, společnost Pehantia s.r.o. již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano nebo jste vznesli námitku proti zpracování dle čl. 1.6. písm. f), společnost Pehantia s.r.o. může mít osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je povoleno pouze s Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo na přenositelnost údajů. Máte právo získat Vaše osobní údaje, které jste poskytli společnosti Pehantia s.r.o. se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, údaje jsou předávány ve strojově čitelné podobě, a je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby společnost Pehantia s.r.o. tyto údaje předala jinému správci. 

Právo vznést námitku proti zpravování osobních údajů. Můžete u společnosti Pehantia s.r.o. podat písemnou nebo elektronickou námitku proti zpracování svých osobních údajů, čímž zajistíte, že společnost Pehantia s.r.o. osobní údaje dále nezpracovává, pokud však neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

Veškerá svá práva stanovená výše můžete uplatnit u společnosti Pehantia s.r.o. buďto písemnou formou doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho sídla, nebo elektronickou formou na e-mailové adrese info@petrhandlir.cz, případně telefonicky na čísle: +420 776 801 399.

Také máte právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

Mlčenlivost

Společnost Pehantia s.r.o. ujišťuje, že její zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Informace nabývá účinnosti dne 1. 4. 2020.